• Noutăţi
  • Publicaţii tehnice
  • Comunicate de presă

(INTERVIU) VITALIE COCEBAN: ESTE PRIMORDIAL SĂ ASIGURĂM SERVICIUL FISCAL CU SERVICII ȘI SOLUȚII IT MODERNE

În cadrul unui interviu Vitalie Coceban, Directorul Întreprinderii de Stat „Fiscservinform”, a oferit mai multe detalii despre întreprindere, ce rezultate a reușit să înregistreze în acest an, care sunt obiectivele stabilite pentru anul 2018, dar și care sunt metodele și principiile ce contribuie la dezvoltarea și menținerea continuă a echilibrului efectivului întreprinderii. Continuare

9 Аni de lа fоndаreа Întreрrinderii de Stаt „Fiscservinfоrm”

Dаtа de 25 nоiembrie reрrezintă рentru Întreрrindereа de Stаt „Fiscservinfоrm” un bun рrilej de а-și îmрărtăși reаlizările și „desluși” viitоrul. De-а lungul а 9 аni de аctivitаte, ne-аm cоncentrаt cu cоnsecvență рe inițiereа şi derulаreа unоr рrоiecte а cărоr аnvergură şi cоmрlexitаte i-а intimidаt рe аlții. Nоuă аni de аctivitаte în dоmeniul tehnоlоgiilоr infоrmаțiоnаle аu fоst раrcurși cu grele încercări, dаr şi cu reușite frumоаse ce аu cоntribuit lа fоrtificаreа unei instituții рuternice şi stаbile cu аjutоrul unei echiрe cоnsоlidаtă. Continuare

Semnătura electronică Fiscservinform – mai securizată!

Întreprinderea de Stat ,,Fiscservinform” comunică despre lansarea lanțului cheilor publice, destinat aplicării semnăturii electronice avansate necalificate cu utilizarea funcției hash SHA256. Astfel, se asigură creșterea nivelului de securitate criptografică, precum și racordarea tehnologică a serviciului la cadrul legislativ național și la cele mai bune practici internaționale în domeniu. Continuare

Centre noi de deservire pentru contribuabili în mun. Chișinău

În legătură cu faptul că, edificiul de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 162, a trecut în gestiunea Ministerului Justiției, Centrul de deservire al Î.S. „Fiscservinform” amplasat la etajul 2, oficiul 220 al clădirii va funcționa până la data de 01.11.2017. Astfel, pentru asigurarea continuității procesului de deservire a contribuabililor, Întreprinderea de Stat „Fiscservinform” a lansat două Centre noi de deservire a contribuabililor în mun. Chișinău: Continuare

Centrul de Apel al Î.S. „Fiscservinform” - succes prin comunicare

În societatea actuală accesul la informație într-un timp record a devenit imperios pentru fiecare cetățean modern. Modalitățile noi și foarte diverse de comunicare uneori nu sunt suficiente pentru a satisface în totalitate curiozitatea oamenilor. În situații urgente, când suntem sub presiunea timpului apelăm la metode clasice dar sigure de informare. Astfel, serviciile de consultanță telefonică devin instrumente tot mai des utilizate în procesul de deservire în masă a cetățenilor și practic, fiecare companie publică/privată le utilizează în activitatea sa. Continuare

Centrul de Instruire a lansat serviciul de suport clienți „LiveChat”

Centrul de instruire al Î.S. „Fiscservinform” acordă o atenţie deosebită procesului de informare, consultare şi instruire a contribuabililor privind utilizarea serviciilor fiscale electronice. Astfel, în scopul creării unui mediu de interacțiune și mai eficient a fost lansat recent un nou instrument de comunicare în regim on-line. Continuare

Abonamentul „Premium” – o alegere reușită

În contextul desfăşurării Campaniei de abonare 2018, Publicația Periodică Monitorul fiscal FISC.MD vă prezintă opțiunile abonamentului Premium, (https://monitorul.fisc.md/subscribe/2018/premium18/) care include atât versiunea de tipar a revistei, cât și acces la ediţia electronică a publicaţiei www.monitorul.fisc.md. Astfel, la alegerea acestui abonament, veți intra în posesia a 6 ediții tipărite ale revistei „Monitorul Fiscal FISC.MD” pentru anul 2018, precum și a Codului fiscal pentru anul 2018 în limbile română și rusă, însoţit de legile de punere în aplicare a fiecărui titlu, livrate gratuit la adresa indicată de Dvs la abonare. Continuare

Atenție! Din 28 Octombrie 2017 „FACTURA FISCALĂ” este obligatore

Stimați contribuabili, vă informăm că în baza Ordinului Ministerului Finanțelor al RM nr. 118 din 28.08.2017 ,,Cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special ,,Factura fiscală” și a Instrucțiunii privind completarea acestuia” din data de 28.10.2017 toți agenții economici, inclusiv neplătitorii TVA, vor utiliza un singur formularul tipizat de document primar cu regim special unic ,,Factura fiscală” pentru documentarea operațiunilor contabile. Continuare

P.P. „Monitorul Fiscal FISC.MD” lansează Campania de abonare 2018

Publicația Periodica „Monitorul Fiscal FISC.MD” a lansat Campania de abonare pentru anul 2018 cu genericul „Cunoaște și aplică corect”. Publicația va veni şi în anul viitor cu informații detaliate, profunde și concrete, care, permanent, vor reflecta atât poziția oficială a Serviciului Fiscal de Stat, cât și opinii ale celor mai buni experți în domeniile contabilitate, fiscalitate, audit, management. Așadar, pentru anul 2018 propunem trei tipuri de abonamente. Continuare

Бланки строгой отчетности от «Fiscservinform»

Для безопасности финансовой деятельности и во избежание фальсификации бланков строгой отчетности, «Fiscservinform» предлагает экономическим агентам по самым оптимальным ценам стандартизированные печатные формы на специальной бумаге. Continuare

   Noutăţi 1 - 10 din 683   

e-Factura - Ghid de utilizare pas cu pas

Acest ghid se adresează personalului întreprinderilor/organizațiilor/autorităților publice (contabili, economiști, manageri financiari, personal IT) care gestionează procesul de perfectare și emitere a facturilor/facturilor fiscale și intenționează să utilizeze serviciul e-Factura în acest proces. Informațiile cuprinse în acest ghid descriu modul de operare în cadrul interfețelor de licru a serviciului, raportat la subiecții tranzacției economice: furnizor, cumpărător sau transportator. Continuare

Modernizarea continuă – condiţia serviciilor electronice performante

Domeniul administrării fiscale este unul substanţial în sistemul de guvernare, deoarece asigură securitatea financiară a statului. Pe plan global se investeşte masiv în dezvoltarea unor sisteme informaţionale fiscale avansate, care ar înlesni obţinerea celor mai bune performanţe la capitolul administrării impozitelor, evidenţei contribuabililor şi prestării serviciilor electronice. Continuare

Masa rotundă: „Reforma administrării fiscale: realizări şi perspective”

În Republica Moldova, veniturile fiscale contribuie esenţial la suplinirea bugetului de stat, avînd o importanţă majoră în asigurarea programelor de dezvoltare socială şi economică a ţării. Serviciul Fiscal de Stat îşi concentrează eforturile atît în asigurarea unui nivel corespunzător de colectare a acestor venituri, cît şi în implementarea măsurilor moderne, corecte şi coerente de administrare fiscală. Continuare

Invitaţie pentru mass-media

Stimaţi reprezentanţi ai mass-media, Prin prezenta, Serviciul Fiscal de Stat Vă aduce la cunoştinţă că în data de 13 decembrie 2011, cu începere de la ora 10:00 va avea loc o masă rotundă cu genericul „Reforma administrării fiscale: realizări şi perspective”. Acest eveniment are drept scop realizarea unei administrări fiscale echitabile şi transparente, care va stimula, la rândul său, conformarea voluntară a contribuabililor la declararea şi plata obligaţiilor fiscale. Continuare

Cele mai mari companii energetice din Republica Moldova vor fi supuse controlului de SFS.

Serviciul Fiscal de Stat în a doua jumatate de an va efectua controlul financiar al companiilor din domeniul gazelor şi celor energetice. Dupa cum a relatat D-na Svetlana Bujac, Sef Directiei relatii publice, cooperare internaţională şi integrare europeană, din sfera energetică vor fi supuse controlului aşa companii precum RED Union Fenosa, RED-Nord şi Hidrocentrala din Costeşti. Continuare

Conferinta ”Moldova e-Government Summit”

La data de 18-19 mai 2010 în incinta localului ”Leogrand Convence Center” și-a ţinut lucrările conferința cu genericul ”Tehnologiile Informaţionale şi Comunicaţionale pentru o guvernare mai bună”. Continuare

”Introducerea in circulatie a noilor timbre de acciz”

Conform Hotărârii Guvernului privind aplicarea “Timbrului de acciz. Marcă comercială de stat” şi “Timbrului de acciz” de tip nou nr. 243 din 08.04.2010, începând cu 1 aprilie în circuit au fost introduse noi timbre de acciz, care vor avea un grad sporit de protecţie şi vor fi distribuite în conformitate cu legislaţia în vigoare. Continuare

   Comunicate de presă 1 - 10 din 71   

Agenţii economici, recent deveniţi plătitori de TVA, se pot conecta la servicii electronice fiscale în orice IFS teritorial 

Reieşind din condiţiile modernizării şi implementării ample a tehnologiilor avansate în toate sferele de activitate, raportarea fiscală pe suport de hârtie a devenit una irelevantă. În acest context, Serviciul Fiscal de Stat a întreprins un şir de măsuri pentru ca comunicarea fiscală cu contribuabilii să fie realizată într-un mod cât mai eficient şi comod. Continuare

Persoanele fizice beneficiază de un nou serviciu electronic de verificare a sumelor achitate în avans către stat 

Pentru asigurarea stabilităţii financiare a Republicii Moldova privind crearea unui buget public suficient, ce va permite dezvoltarea multilaterală a ţării noastre, persoanele fizice şi juridice achită impozite şi taxe către stat. În acest context, Serviciul Fiscal de Stat are în sarcină exercitarea controlului asupra respectării legislaţiei fiscale, asupra calculării corecte a sumelor obligaţiilor fiscale şi colectarea veniturilor la Bugetul Public Naţional. Concomitent, în contextul dezideratelor de schimbare a imaginii autorităţii fiscale, aceasta şi-a propus să sporească gradul de încredere publică în sistemul de administrare fiscală, prin modificarea modului de abordare a relaţiilor cu contribuabilii, prin creşterea gradului de transparenţă şi prin promovarea principiilor conformării fiscale voluntare. Continuare

Serviciile şi produsele Î.S. „Fiscservinform” - recenziile clienţilor noştri 

În perioada 1-3 octombrie la CIE „Moldexpo” a avut loc Forumul internațional specializat de produse şi servicii pentru afaceri „B2B EXPO”, fiind considerat cea mai importantă platformă de business comunicare din Chişinău. Î.S. „Fiscservinform”, instituţie specializată în dezvoltarea şi prestarea tehnologiilor avansate în beneficiul societăţii a participat la expoziţie cu scopul principal de a oferi publicului informaţii detaliate despre particularităţile activităţii şi specificul sarcinilor realizate de echipa întreprinderii. Continuare

SFS: „Scriem Codul fiscal împreună!” 

Pentru a îmbunătăţi procesul de administrare a activităţii fiscale în Republica Moldova, Serviciul Fiscal de Stat a lansat mai multe iniţiative de intensificare a dialogului public-privat, corespunzător Planului de comunicare a SFS pentru 2013-2015. Una din activităţile întreprinse în acest sens vizează elaborarea unui nou modul pe site-ul www.fisc.md şi anume „Scriem Codul Fiscal”. Modulul a fost elaborat de către Î.S. „Fiscservinform”, administratorul tehnico-tehnologic al SFS, care-i asigură serviciului şi mentenanţa tehnică. Continuare

Eficienţă prin sinergie. Rezultat mai mare decît suma părţilor implicate 

Cea mai mare valoare pentru PP „Monitorul Fiscal FISC.md” constituie satisfacerea cerinţelor de informare a fiecărui cititor. În acest mod, importanţă majoră se acordă stabilirii celor mai actuale cerinţe ale abonaţilor noştri pe care le putem soluţiona prin intermediul materialelor reflectate în ediţiile revistei. Continuare

Noutăţi 1 - 6 din 512