Cuvînt introductiv

Tehnologiile informaţionale şi de comunicaţii (TIC) devin verigi tot mai importante şi mai des utilizate în procesul de eficientizare a activităţilor privind gestionarea datelor. Serviciile electronice îşi fac apariţia în toate sferele de activitate cotidiană a oamenilor – de la simple servicii de asigurare a confortului individual, până la sisteme complexe de deservire în masă a cetăţenilor. Crearea mecanismelor eficiente de interacţiune electronică între cetăţeni, sfera business şi autorităţile publice reprezintă un factor determinant pentru asigurarea unei dezvoltări durabilă a societăţii moderne.

Întreprinderea de Stat „Fiscservinform” (în continuare - Întreprinderea) este parte componentă a Serviciului Fiscal de Stat, fiind specializată în elaborarea şi implementarea tehnologiilor informaţionale avansate, de gestiune şi procesare a datelor cu caracter fiscal, facilitarea schimbului de informaţii şi documente între Serviciul Fiscal, contribuabili şi autorităţile publice, care accesează resursele informaţionale fiscale. În acest context, Întreprinderea are scopul de a oferi instrumente şi servicii uşor accesibile de colaborare şi interacţiune între cetăţeni, sectorul privat şi organele administraţiei publice din Republica Moldova.

Astfel, Întreprinderea tinde spre eficientizarea procedurilor fiscale pe scară largă, optimizarea proceselor de administrare în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, prin aplicarea diferitor mecanisme bazate pe realizările şi avantajele oferite de tehnologiile informaţionale moderne. Un alt obiectiv constituie simplificarea şi creşterea operativităţii prezentării şi procesării rapoartelor fiscale, precum şi reducerea costurilor legate de aceste procese.

În contextul prezentei realităţi digitale, printre priorităţile stabilite de Î.S. „Fiscservinform” sunt direcţionate spre colaborarea cu instituţiile care tind să promoveze modernizarea societăţii noastre, în vederea intensificării procesului de automatizare a activităţilor rudimentare din raporturile lor cotidiene cu societatea civilă şi sfera de afaceri - pentru a activa în condiţii eficiente, transparente şi mai performante. Astfel, considerăm binevenită colaborarea cu subiecţii de drept în domeniul schimbului electronic de date. Pentru aceasta, suntem deschişi să conlucrăm cu aceste structuri, în scopul utilizării unor principii unice de, implementare a standardelor electronice comune, aplicate astăzi de statele dezvoltate.

Realizarea prevederilor Strategiei naţionale de edificare a societăţii informaţionale - „Moldova electronică” impune necesitatea integrării bazelor de date instituţionale într-un sistem comun guvernamental, care ar facilita accesul cetăţenilor la acesta, precum şi la servicii electronice moderne. Una din acţiunile întreprinse de Serviciului Fiscal din Republica Moldova în această direcţie este formarea complexă a Sistemului Informaţional Integrat Fiscal (SIIF), ca parte componentă a resurselor informaţionale ale statului, ce constituie un ansamblu de mijloace tehnice, tehnologice, informaţionale, organizaţionale şi produse program, menite să asigure colectarea, transmiterea şi controlul datelor primare, realizarea proceselor de prelucrare, analiză şi integrare a informaţiei fiscale pentru gestionarea efectivă a politicii fiscale în Republica Moldova. Întreprinderea concepe SIIF ca un instrument principal de susţinere a administrării fiscale în ţara noastră.

Pentru a oferi cetăţenilor informaţii şi servicii de calitate dezvoltăm continuu metodele de asistenţă a contribuabililor, prin oferirea unei game largi de servicii, elaborate corespunzător solicitărilor şi necesităţilor acestora.

Optimizarea administrării infrastructurii informaţionale din cadrul inspectoratelor fiscale teritoriale reprezintă încă un obiectiv major trasat în activitatea întreprinderii. La acest capitol ne orientăm eforturile spre dezvoltarea Sistemului informaţional al Serviciului Fiscal în sensul asigurării accesului la distanţă (prin reţeaua Internet) atât al funcţionarilor publici, cât şi al altor utilizatori autorizaţi, în temeiul unor drepturi de acces, strict administrate. Întru realizarea obiectivului enunţat sunt aplicate norme şi standarde referitoare la securitate şi păstrarea confidenţialităţii informaţiilor în conformitate cu cadrul legal şi reglementările în domeniu.

Echipa Î.S. „Fiscservinform”, alcătuită din specialişti bine instruiţi, cu un nivel înalt de calificare şi o abordare profesionistă privind sarcinile înaintate - este gata să facă faţă celor mai ambiţioase provocări. Totul ce ne trebuie este susţinerea multilaterală din partea societăţii civile, organelor guvernamentale de resort, precum şi a programelor de asistenţă tehnică internaţionale pentru a dezvolta ascendent iniţiativele propuse în procesul cristalizării şi instituirii unei guvernări electronice consolidate în Republica Moldova.